Sản phẩm khác

Phụ gia chịu nhiệt cho cao su silicone

Chất chống tạo bọt cho sản phẩm cao su ép đùn : CaO

Phụ gia chịu nhiệt cho cao su silicone

Phụ gia thoát khuôn nội cho cao su silicone

Phụ gia chịu nhiệt cho cao su silicone

Phụ gia chống mốc trắng cho cao su silicone (anti-blooming)

Phụ gia chịu nhiệt cho cao su silicone

Phụ gia chống ngả vàng cho cao su silicone

Phụ gia chịu nhiệt cho cao su silicone

Chất Lưu Hóa Platinum cho cao su silicone (Pt Catalyst)

Phụ gia chịu nhiệt cho cao su silicone

Chất lưu hoá cao su silicone

Phụ gia chịu nhiệt cho cao su silicone

Phụ gia chịu nhiệt cho cao su silicone