Sản phẩm khác

Chất lưu hoá cao su silicone

Chất chống tạo bọt cho sản phẩm cao su ép đùn : CaO

Chất lưu hoá cao su silicone

Phụ gia thoát khuôn nội cho cao su silicone

Chất lưu hoá cao su silicone

Phụ gia chống mốc trắng cho cao su silicone (anti-blooming)

Chất lưu hoá cao su silicone

Phụ gia chống ngả vàng cho cao su silicone

Chất lưu hoá cao su silicone

Chất Lưu Hóa Platinum cho cao su silicone (Pt Catalyst)

Chất lưu hoá cao su silicone

Chất lưu hoá Peroxide

Chất lưu hoá cao su silicone

Chất lưu hoá cao su silicone